Noutati

 


 


 

Decizia CEC 135


 

Noutati Legislative

Vă aducem la cunoştinţă următoarele NOUTĂŢI LEGISLATIVE privind:

A) REAVIZAREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU CMDR
 
Decizia CMDR nr. 8/2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, în vigoare începând cu 01 OCTOMBRIE 2015
Extras din Decizia 8/2015, art.7:
"Art. 7. (1) Medicii dentişti au obligaţia de a solicita anual colegiului teritorial în care sunt înscrişi avizarea certificatului de membru pentru anul următor.
(2) Colegiile teritoriale vor aviza anual certificatul de membru pentru medicii dentişti înregistraţi, prin aplicarea de ştampilă sau vignetă autocolantă înseriată pe anexa la certificatul de membru, în baza prezentării de către medicul dentist solicitant a:
a) copiei contractului de asigurare de răspundere civilă profesională;
b) copiilor documentelor care atestă realizarea creditelor de educaţie medicală continuă în cuantumul şi în perioada prevăzute prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România;
c) dovezii domiciliului, respectiv a reşedinţei, după caz;
d) înscrisului doveditor privind desfăşurarea activităţii de medicină dentară emis de unitatea în cadrul căreia îşi exercită profesia (adeverinţă de încadrare sau înscris echivalent pentru formele independente de exercitare a profesiei) ori declaraţie pe propria răspundere că nu exercită profesia de medic dentist la data solicitării avizării certificatului de membru.
(3) Nu este necesară prezentarea anuală a dovezii prevăzute la alin. (2) lit. d) atunci când medicul dentist îşi exercită profesia într-o unitate sanitară publică care virează lunar colegiului teritorial cotizaţia datorată de solicitant Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(4) Copiile prevăzute la alin. (1) vor fi certificate "conform cu originalul"  de către medicul dentist solicitant conform prevederilor art. 3 alin. (2).
(5) În cazul medicilor dentişti care au depăşit vârsta legală de pensionare, vizarea certificatului de membru se efectuează în baza avizului anual prevăzut de art. 484 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după prezentarea dovezilor privind realizarea în ultimele 12 luni a numărului de credite de educaţie medicală continuă stabilit prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(6) Avizarea certificatului de membru se va efectua numai după prezentarea dovezii de achitare la zi a cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor Dentişti din România şi a documentelor prevăzute la alin. (2).
(7) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) reprezintă abatere disciplinară."
 
 

B) EXERCITAREA PROFESIEI PE RAZA ALTUI COLEGIU TERITORIAL

Decizia CMDR nr.7/2015 privind procedura de notificare cu privire la exercitarea profesiei pe raza altui colegiu teritorial, în vigoare începând cu 04 OCTOMBRIE 2015
 
Art. 1. (1) Medicii dentişti înscrişi într-un colegiu teritorial, dacă exercită profesia şi pe raza altui colegiu teritorial, sunt obligaţi să notifice şi acest colegiu.
(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine şi cabinetului de medicină dentară în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul dentist înscris în alt colegiu teritorial decât cel pe raza căruia se află sediul cabinetului de medicină dentară sau punctul de lucru al acestuia, respectiv unităţii sau instituţiei în cadrul căreia este organizat cabinetul de medicină dentară.
Art. 2. (1) Notificarea se comunică colegiului teritorial pe raza căruia se exercită profesia de medic dentist înainte de începerea activităţii.
(2) În cazul medicilor dentişti care, la data intrării în vigoare a prezentei decizii, exercită profesia pe raza altui colegiu teritorial decât cel în cadrul căruia sunt înscrişi, notificarea prevăzută la alin. (1) se comunică în termen de cel mult 30 de zile de la data prevăzută la art. 4.
Art. 3. Încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 1 reprezintă abatere disciplinară.
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la 04 OCTOMBRIE 2015.

 


 

 


 

Adresa CMDR către Ministerul Finanțelor Publice – Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 


 


 

I N F O R M A R E

privind plafonarea incasarilor si platilor in numerar

 


 

În atenţia medicilor dentişti

Vă aducem la cunoştinţă că a fost publicat, spre dezbatere, pe site- ul Ministerului Sănătăţii, Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului - cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, cu precizarea ca în asistenţa de medicină dentară – o serie de servicii ce erau prevăzute a se acorda numai copiilor până la 18 ani se vor acorda tuturor asiguraţilor, indiferent de vârstă.

NF si HG modificarea si completarea HG nr. 400-2014 aprobare Contract-cadru_1052_2118.pdf 

În atenţia medicilor dentişti

Urmare a apariţiei în presa scrisă a situaţiei domnului doctor stomatolog MELEŞCAN CRISTIAN, Consiliul Judeţean al Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din 29 Ianuarie 2015, a aprobat acordarea unui ajutor social lunar, domnului doctor, în valoare de 300 RON net/lună, începând cu luna ianuarie 2015, şi delegarea membrilor Comisiei de Legislaţie şi asigurări sociale de sănătate Iaşi cu demersul încheierii unui contract cu un furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu aflat în relaţii contractuale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi, pentru a asigura asistenţa medicală necesară.
În acest sens, s-a încercat contactarea telefonică şi directă la domiciliul domnului dr.Meleşcan Cristian, însă fără răspuns din partea acestuia sau a vecinilor.
Pe această cale, facem apel către cei care ne-ar putea sprijini în a ne furniza informaţii despre cum am putea lua legătura direct cu domnul doctor Meleşcan Cristian, inclusiv pentru a ne transmite actele sale necesare întocmirii dosarului pentru contractarea firmei de asistenţă medicală la domiciliu.
Ne puteţi contacta la sediul Colegiului sau la nr. de telefon 0232-206440 ori pe adresa de e-mail colmdentiasi@yahoo.com
 
- Biroul Executiv Judeţean Iaşi -

  


 

  

ANUNT


PENITENCIARUL IASI, prin adresa NR.X/32730/13.10.2014, solicită identificarea unui unit funcţional pe care să-l poată prelua  în baza unui contract de sponsorizare, pentru acordarea asistenţei medicale dentare deţinuţilor aflaţi în custodia unităţii, având în vedere faptul că alocaţiile bugetare necesare achiziţionării unui unit dentar sunt inexistente.
Persoana de contact: comisar sef  de penitenciar dr.Luiza Mocanu – medic sef tel/fax: 0232216700  / 0741265874, email: piasi@anp.gov.ro

 

Decizii:

 


 

Anunt

 

Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi
 organizează ciclul de studii universitare de masterat acreditat ARACIS
„Managementul asistenţei de profilaxie în medicina dentară”,
cu durata de 2 semestre (un an).
 
Studiile de masterat pot fi urmate de asistente de medicină dentară şi medicină generală şi medici, absolvenţi cu diplomă de licenţă , indiferent de instituţia de învăţământ superior şi anul în care au obţinut diploma respectivă. Absolvenţii primesc diplomă de master şi obţin titlul de master în specializarea absolvită.
Numărul de locuri pentru studiile de masterat : 30 (25 locuri cu taxă - 3000 Ron/ 2 semestre, şi 5 locuri bugetate).
Perioada de înscriere : 21-24 septembrie 2014. Interviul pentru admitere va avea loc pe data de 25 septembrie 2014 ,ora 9, la sediul Disciplinei de Prevenţie Oro-Dentară, Facultatea de Medicină Dentară.
 
 
Decan  Facultatea de Medicină Dentară,                                                Coordonator masterat,
Prof. dr.Norina Forna                                                                                   Conf. dr. Lucia Bârlean

 


 

Decizii CMDR:


 

Raspuns Colegiu

Catre: Domnul Constantin RADAUCEANU - Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti Iasi
Referitor la: Solicitare precizari privind regimul deseurilor provenite din activitatea medicala

Vezi document »

 


 

ANUNT

IN PERIOADA 01-31 AUGUST 2014 CMD IASI VA FI INCHIS


ANUNT


INFORMARE

 
Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 95/2006, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România şi Deciziei nr.16 din 02 martie 2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din României publicată în Monitorul Oficial cu numărul 381 din data de 27 iunie 2013,  profesia de medic dentist se exercită pe teritoriul României de medicii dentişti membri ai Colegiului Medicilor Dentişti din România, pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România avizat anual.

Precizăm că certificatul de membru CMDR primeşte viza anuală cu valabilitate 1 an în condiţiile legii şi devine operativ numai după încheierea asigurării de răspundere civilă, conform alin.4 din art. 483, Legea 95/2006. Vizarea certificatului de membru CMDR se va efectua numai după prezentarea dovezii de achitare la zi a cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor Dentişti din România, conform prevederilor alin.4 din art.7 al Deciziei CMDR nr.16/2013.

Preşedinte Colegiul Medicilor Dentişti  Iaşi
Dr. RĂDĂUCEANU CONSTANTIN
Medic primar stomatologie generală

 


 

ANUNT

Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi a stabilit contractarea serviciilor medicale în perioada 02 - 30 iunie 2014. Furnizorii interesaţi vor depune cererile împreună cu documentele necesare contractării până la data limită de 12 iunie 2014. Se primesc cereri şi în zilele de 7 si 9 iunie.

S-au aprobat Normele metodologice de aplicare în anul 2014 a HG nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru

 


 

Proiectul ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a postat in data de 24 mai 2014, pe site-ul propriu, Proiectul ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014  a Hotărârii de Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea  pachetelor de servicii medicale şi  a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015
Conform art 2 din acest proiect de act normativ, prevederile sale ar urma sa intre în vigoare la data de 1 iunie 2014.

Regasiti atasat documentul. Informatiile ce vizeaza MEDICINA DENTARA le regasiti in anexele 14-16, respectiv:
Anexa 14 - CONDIȚIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU MEDICINĂ DENTARĂ, pagina 135
Anexa 15 - MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară, pagina 139
Anexa 16 - model - CONTRACT DE FURNIZARE de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară, pagina 141

Presedinte Colegiul Medicilor Dentisti Iasi
Dr. CONSTANTIN RADAUCEANU


 

Hotărârea Nr.400 din 13.05.2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 (extras pentru medicina dentara)

 


 

În atenţia medicilor dentişti interesaţi

Penitenciarul Iaşi a înaintat Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi o adresă prin care solicită sprijinul în identificarea a doi medici dentişti care să asigure asistenţă medicală dentară deţinuţilor aflaţi în custodia Penitenciarului Iaşi, prin încheierea, iniţial, a unui contract de voluntariat. Persoană de contact: comisar şef de penitenciare dr.Lizica Mocanu, e-mail: piasi@anp.gov.ro, tel.0232/216700

 


 

În atenţia medicilor dentişti interesaţi

 Vă invităm să participaţi la Masa rotundă cu tema „Situaţia actuală privind acordarea asistenţei medicale dentare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2014” organizată de Biroul Executiv judeţean al Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi în data de 20 mai 2014, ora 13.00, în sala Creangă a Complexului Astoria, Iaşi.
Participarea este gratuită.

Dr. Constantin RĂDĂUCEANU
Preşedinte Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi

 


 

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DENTIŞTI

Vă aducem la cunostinţă ca în data de 29 aprilie 2014 a fost publicat pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate Ordinul MS-CNAS din 25.04.2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1538/1014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului cadru privind condiţiile acordării asisteţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sociale de sănătate pentru anii 2013-2014.
(termenul a fost prorogat până la data de 31 mai 2014)

 


 


 

CALENDAR DEZBATERI PUBLICE

 1. La sediul Ministerului Sănătăţii, TEMA: Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, LUNI 07 APRILIE 2014, ORA 13.00
 2. La sediul CNAS, TEMA: Proiect ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014  a Hotărârii de Guvern nr………. /2014 pentru aprobarea  pachetelor de servicii medicale şi  a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, LUNI 14 APRILIE 2014, ORA 13.00-14.00

 


 

INFORMARE

ORDIN

pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1538/1014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ____________ din _____________ al Ministerului Sănătăţii şi nr. _____________ din ______________ al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
în temeiul prevederilor:
- art. 217 alin. (5) şi art. 281 alin. (2) din Titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I.
(1) Termenul prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1538/1014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 23 decembrie 2013, se prorogă până la data de 30 aprilie 2014, inclusiv.
(2) Pe perioada menţionată la alin. (1) , se abrogă dispoziţiile referitoare la pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ cuprinse în Normele metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014 aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 şi 174 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii, p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae BĂNICIOIU Radu ŢIBICHI

Sursa: http://www.cnas.ro/legislatie/proiecte-legislative/proiect-ordin-pentru-aprobarea-ordinului-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-

 

 


 

INFORMARE

În data de 25 februarie 2014, a avut loc la Parlamentul României, în cadrul Comisiei pentru sănătate publică din Senat, dezbaterea mai multor iniţiative legislative ale parlamentarilor referitoare la completarea şi modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, fiind discutate în mod deosebit proiectul vizând redobândirea titulaturii de doctor-medic stomatolog şi proiectul de reglementare a medicinei şcolare.

La dezbateri a participat şi d-na prof. dr. Ecaterina Ionescu, preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România, care a precizat punctele de vedere ale corpului profesional, subliniind necesitatea realizării reparaţiei morale şi a redării demnităţii profesionale prin modificarea cadrului legislativ existent in sensul reacordării titlului de doctor-medic stomatolog absolvenţilor facultăţilor de specialitate, precum şi importanţa reglementării distincte a medicinei şcolare alături de identificarea soluţiilor necesare pentru dezvoltarea acesteia.


 


 


 

OFERTE ASIGURARI MALPRAXIS PENTRU MEDICII STOMATOLOGI/DENTISTI:

  

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DENTIŞTI

 

Prin prezenta vă comunicăm că  în data de 20.12.2013 s-a instrumentat Contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect cota parte de 1/2 din dreptul de proprietate asupra spaţiului medical-laborator de tehnică dentară, împreună cu cota parte aferentă din spaţiile de folosinţă comună, precum şi cota parte aferentă din terenul pe care se află edificată construcţia, situat la adresa din mun.Iaşi, Aleea Rozelor, nr.7A, spaţiu deţinut de proprietara DOBOŞ ILEANA.
Prin urmare, în conformitate cu art.28 şi următoarele din OUG nr.68/2008 coroborat cu art.1732 şi art.1737 Cod civil, informăm titularii dreptului de preemţiune (medici, tehnicieni dentari etc) titulari ai dreptului de proprietate asupra spaţiilor aflate la adresa mai sus menţionată, că potrivit legii, au dreptul să-şi exercite acceptul de cumpărare până la data de 23 ianuarie 2014, preţul fiind de 29.836,65 (douăzecişinouămiioptsutetreizecişişaseleişişaizecişicincibani)RON.
Exercitarea dreptului de preempţiune se va face prin comunicarea acceptului fie către notariatul instrumentator (Societatea Profesională Notarială BELDEANU&ASOCIAŢII, Str.Nicolina nr.11, bl.A-5, sc.B, parter, Iaşi), fie prin notificare către Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – OCPI Iaşi, ataşându-se dovada de achitare a preţului la care s-a instrumentat vânzarea.
Titularii dreptului de preemţiune care doresc să-şi exprime dorinţa de a cumpăra cota parte de ½ din imobil la preţul amintit anterior, sunt rugaţi să se adreseze până la data de 20 ianuarie 2014 Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi cu sediul în Iaşi, str. Lăpuşneanu nr.20, tel.0232/206440.
 
 
COLEGIUL MEDICILOR  DENTISTI JUDEŢUL  IASI
Înscris în Registrul de Evidenţă a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din cadrul ANSPDCP sub nr.27020
Str.Lăpuşneanu nr.20 – Policlinica Stomatologică nr1 (Boltă)
Tel. 0232/206440, Fax.0232/206441
www.cmdis.ro, colmdentiasi@yahoo.com

 


 


 

- Comunicat de presă -
ÎN ATENŢIA MEDICILOR DENTIŞTI

 

Urmare a demersurilor insistente ale conducerii Colegiului Medicilor Dentişti din România, prin doamna Preşedinte Prof.Dr. Ecaterina Ionescu, şi ale conducerii Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi, prin dr. Constantin Rădăuceanu, cu sprijinul nemijlocit al domnului deputat dr. Grigore Crăciunescu şi al preşedinţilor Comisiilor de Sănătate ale Parlamentului României, s-a depus la Comisia de Sănătate un amendament la bugetul pe anul 2014, prin care s-a cerut suplimentarea sumei alocate pentru medicina dentară cu 40 milioane de lei, faţă de cele 60 milioane alocate iniţial, suma finală care ar urma a fi alocată fiind de 100 milioane lei faţă de 57,9 milioane lei alocaţi în anul 2012.
Amendamentul depus de domnul deputat dr.Grigore Crăciunescu  a fost aprobat de către Comisia de Sănătate  şi a primit de asemenea, acordul Ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolaescu şi a preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Cristian Buşoi.

 

Dr. Constantin Rădăuceanu
Preşedinte Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi

  

INFORMARE INTALNIRE CMDR-MINISTERUL SANATATII, 22 OCTOMBRIE 2013

Urmare a întâlnirii care a avut loc la Ministerul Sănătăţii în Bucureşti, în data de 22 octombrie 2013, între reprezentanţii Colegiului Medicilor Dentişti din România (Prof.Dr. Ecaterina Ionescu, Prof.Dr.Alexandru Bucur, Dr. Alexandru Brezoescu, Dr. Constantin Rădăuceanu, Prof.Dr. Norina Consuela Forna, Prof.Dr. Mariana  Păcurar, Prof.UIniv.Dr. Bogdan Dumitriu) şi Ministrul Eugen Nicolăescu, respectiv Secretarul de Stat Adrian Pană, vă aducem la cunoştinţă aspectele discutate:

1. Reconsolidarea relaţiei Ministerul Sănătăţii – CMDR în sensul consultării reciproce pe probleme specifice medicinii dentare
2. Reluarea finanţării serviciilor de medicină dentară cu fonduri corespunzătoare
3. Introducerea stomatologiei în Programul Naţional de Prevenţie
4. Pachetul de servicii medicale de bază cu servicii de medicină dentară acordate asiguraţilor să fie cel puţin la nivelul din 2012
5. Finalizarea Titlului XIII din Legea 95/2006 cu propunerile membrilor CMDR
6. Schimbarea titlului de medic dentist în doctor-medic dentist/stomatolog (în funcţie de prevederile legale)
 
Domnul Ministru Eugen Nicolăescu a fost de acord cu problemele discutate şi susţinute de reprezentanţii CMDR şi a promis analizarea acestora şi găsirea unor soluţii favorabile.
Reamintim tuturor colegilor şi membrilor Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi că toate acţiunile Coaliţiei Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate (inclusiv protestul de la Bucureşti din 02 noiembrie 2013, ora 10.00 unde sunteţi invitaţi să participaţi ) rămân în vigoare până la noi decizii ale Coaliţiei care ar presupune alte forme de manifest în sprijinul revendicărilor formulate sau stoparea acestora ca urmare a rezolvării lor favorabile.
 
 
Dr.Constantin Rădăuceanu
Preşedinte Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi

 


Stimaţi colegi,

 
Urmare a statutului Colegiului Medicilor Dentişti din România de membru al Coaliţiei Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate, dar şi a adresei CMDR nr.1677/15.10.2013, la ultima şedinţă a Coaliţiei,  s-au stabilit următoarele:
 • Toţi profesioniştii din sistemul de sănătate vor purta pe braţ o banderolă tricoloră, pe durată nedeterminată, ca semn de solidaritate. Aceste banderole se pot ridica de la secretariatul Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi, începând cu 16 octombrie 2013, ora 08.00
 • Fiecare membru al Coaliţiei să asigure un număr de participanţi, reprezentanţi ai structurilor teritoriale, la acţiunea de solidaritate ce va avea loc în Bucureşti pe data de 02 noiembrie 2013, începând cu orele 10.30, Colegiului Medicilor Dentişti din România revenindu-i obligaţia de a participa cu un număr de cel puţin 300 de persoane, cu elemente de identificare a colegiului din care fac parte.
Ţinând cont de importanţa acestei manifestări, raportat şi la modul cu totul revoltător în care autorităţile publice au înţeles să trateze solicitările Colegiului Medicilor Dentişti din România, vă adresez rugămintea de a răspunde prompt acestei acţiuni, confirmând la secretariatul Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi, până cel târziu vineri 25 octombrie 2013, participarea la acest manifest. Precizăm că transportul va fi asigurat de Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi pentru un număr de 14 persoane.
 
 
Dr. Constantin Rădăuceanu
Preşedinte Colegiul Medicilor Dentişti  Iaşi

 


 


 

Minută şedinţă Ministerul Sănătăţii – Coaliţia Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate - 22 septembrie2013

 


 

Acordul pentru constituirea Coaliţiei profesioniştilor din sistemul de sănătate de la nivelul judeţului Iasi 

 


 

 


 

Comunicat de Presă

Bucureşti, 6 august 2013

Reunită la Bucureşti, astăzi, ~6august 2013, reprezentanţii organizaţiilor membre au agreat şi semnat forma finală a Coaliţiei profesioniştilor din sistemul de sănătate.

Membrii fondatori sunt Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Ordinul Biologilor, Biochimiştilor şi Chimiştilor din Sistemul Sanitar din România, Federaţia SANIT AS, Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor şi Federaţia Sindicatelor Medicilor "Dr. Ion Cantacuzino".

În şedinţa de astăzi s-a făcut evaluarea discuţiilor avute cu Ministerul Sănătăţii (proiectul legii malpraxisului în forma agreată de Coaliţie, rectificarea pozitivă de buget la sănătate, proiectul legii de salarizare).

Coaliţia remarcă disponbilitatea de dialog a Ministerului Sănătăţii, finalizarea proiectului legii malpraxisului, în varianta agreată de Coaliţie, rectificarea pozitivă a bugetului la sănătate.

Cu privire la proiectul legii salarizării lansat recent de Ministerul Sănătăţii, Coaliţia remarcă că acest proiect se adresează doar unui număr restrâns de medici. Nu este un proiect de salarizare, ci un act normativ care stabileşte criteriile de performanţă şi posibilitatea practicii private în spitale publice. Coaliţia îşi menţine punctul de vedere privind necesitatea unui proiect a legii salarizării special pentru profesioniştii din sistemul de sănătate, în care actualul proiect să se regăsească ca un capitol distinct.

De asemenea aspecte legate de funcţionarea Coaliţiei şi de programul mişcărilor revendicative.

S-a stabilit ca purtătorii de cuvânt să fie prof. dr. Vasile Astărăstoae, preşedintele Colegiului Medicilor din România şi Marius Sepi, prim-vicepreşedinte Federaţiei SANITAS.

În ziua de 17 septembrie 20 13, reprezentanţii organizaţiilor membre ale Coaliţiei din fiecare judeţ vor susţine o conferinţă de presă în care va fi anunţat calendarul mişcărilor revendicative pe plan local.

Între 18 şi 24 septembrie vor fi organizate pichetări în toate judeţele din ţară şi în Municipiul Bucureşti, în faţa Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului de Finanţe. În luna octombrie va fi organizat un miting la Bucureşti.

"Sperăm ca prin acţiunile noastre să atragem atenţia guvernanţilor că nu este de glumit. Profesioniştii din sistemul s s-au coalizat pentru a obţine mai mulţi bani pentru sănătate, o lege specifică de salarizare a personalului din sistemul de sănătate în care să se regăsească toate categoriile profesionale şi alte lucruri specifice fiecărei profesii. Condiţia noastră preliminară şi nenegociabilă este dublarea salariilor medicilor rezidenţi. În prezent, Ministerul Sănătăţii lucrează la un proiect în acest sens, sperăm că va fi pus pe site la sfârşitul lunii august", a declarat prof. dr. Vasile Astărăstoae.

"Dacă doleanţele noastre nu vor fi rezolvate în cursul lunii septembrie, vom organiza în octombrie un miting la Bucureşti, iar ulterior acţiunile noastre se pot radicaliza", a declarat Marius Sepi.

Următoarea şedinţă va avea loc pe 6 septembrie, orele 12,30 la sediul Colegiului Medicilor din România.

Biroul de presă


 

ÎN ATENŢIA MEDICILOR STOMATOLOGI
Comunicat de Presă

Având în vedere discuţiile purtate în cadrul Consiliul Naţional al CMDR reunit în plen în şedinţă extraordinară la Bucureşti în data de 29 iunie 2013, ce a avut ca punct principal pe ordinea de zi poziţia Colegiului Medicilor Dentişti din România faţă de propunerea Colegiului Medicilor din România de adoptare a unor acţiuni comune în ceea ce priveşte implementarea actuală a sistemului de sănătate în România, erodarea continuă a imaginii profesionale şi a demnităţii personalului medical în raport cu instituţiile şi autorităţile publice şi cu societatea civilă, vă informăm că s-a hotărât semnarea unui acord pentru constituirea unei Coaliţii în sectorul medical şi farmaceutic, coaliţie care va reuni entităţi profesionale, ştiinţifice, economice, patronale, sindicale şi alte forme asociative ale profesioniştilor ce îşi desfăşoară activitatea în sectorul medical şi farmaceutic din România, şi la care va adera şi Colegiul Medicilor Dentişti din România. Potrivit celor stabilite în cadrul şedinţei, reprezentanţii Colegiului Medicilor Dentişti din România în cadrul coaliţei au fost desemnaţi prof.dr. Ecaterina Ionescu, preşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi dr. Alexandru Brezoescu, preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti Bucureşti.

Reprezentanţii Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmaciştilor din România, Colegiului Psihologilor din România, Federaţiei SANITAS, Camerei Federativă a Medicilor şi Sindicatului Ioan Cantacuzino s-au întâlnit în data de 18 iulie 2013 la Bucureşti şi au finalizat acordul pentru încheierea Coaliţiei profesioniştilor din sistemul de sănătate.

Secretariatul Coaliţiei va fi asigurat de Colegiul Medicilor din România. Acest acord trebuie asumat până la data de 5 august 2013 de organele de decizie ale fiecărui membru, fiind stabilit un calendar în ceea ce priveşte punerea sub presiune a Guvernului. Coaliţia va solicita o întâlnire la Fondul Monetar Internaţional pentru a discuta aspectele din sănătate.

Lista revendicărilor cuprinde: rectificare pozitivă de buget la sănătate pentru acest an, creşterea graduală a bugetului destinat Sănătăţii, astfel încât peste 3 ani să ajungă la 6%, bugetul Sănătăţii să fie utilizat nu doar pentru plata arieratelor, ci şi pentru plata personalului şi dezvoltarea investiţiilor, o lege specială pentru salarizarea personalului din sistemul de sănătate diferită de cea a bugetarilor, salarii mai mari pentru rezidenţi, toţi tinerii care intră în sistemul de sănătate să aibă o salarizare suplimentară. În luna iulie 2013 vor continua sondajele în rândul membrilor Coaliţiei şi lobby la nivelul organizaţiilor internaţionale, la începutul lunii august 2013 va fi organizată o conferinţă de presă comună în Bucureşti şi la nivelul.fiecărui judeţ, în luna septembrie 2013 vor fi organizate pichetări în judeţe la Prefecturi, marşuri şi o pichetare a Ministerului de Finanţe. Luna octombrie 2013 este dedicată marşurilor la nivel central.

Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi recomandă membrilor săi participarea la manifestările care se vor organiza conform calendarului de activităţi al Coaliţiei, implicarea activă venind atât în spirijinul membrilor corpului profesional cât şi al pacienţilor.

Preşedinte Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi
Dr. Constantin Rădăuceanu

 

ADRESE CMDR:

 


 

Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari din Romania-filiala IASI, revizuit si actualizat la 31.05.2013

 


 

Proiectul de Lege privind Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice

 1. Proiect de lege pentru modificarea Titlului XV_792_1567
 2. EXPUNERE DE MOTIVE | modificare titlul XV_792_1566

Asteptam propunerile dumneavoastra pana la 27 iunie 2013, pe adresa colmdentiasi@yahoo.com , pentru a putea fi inaintate catre CMDR.

 


 

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DENTIŞTI


Stimaţi colegi,

În urma discuţiei între reprezentantul Colegiului Medicilor Dentişti al judeţului Iaşi, Conf.Univ.Dr. Adriana Balan, şi conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Iaşi din data de 14 mai 2013, am fost informaţi că fondurile aferente lunii martie 2013 postate deja pe site-ul www.hih.ro  pentru furnizorii de servicii de medicină dentară au fost alocate la nivel judeţean în cursul  zilei de 13 mai 2013 şi vor fi distribuite în decurs de maxim 7 zile.
De asemenea, MEMORIUL semnat de 129 de medici dentişti şi depus la sediul Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi, conţinând punctele de vedere referitoare la sistarea alocării de fonduri la nivel naţional pentru asigurarea asistenţei stomatologice în sistemul public de asigurări de sănătate, a fost înaintat Colegiului Medicilor Dentişti din România, cu solicitarea de a fi înaintat către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii.


Preşedinte Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi
Dr. Constantin Rădăuceanu
Medic primar stomatologie generală


 

INFORMAREA Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate IASI din 01.05.2013

Începând cu luna aprilie 2013, pentru domeniul de asistenţă medicală stomatologică nu au fost aprobate credite bugetare suplimentare. În consecinţă, nu s-au încheiat contracte cu furnizorii solicitanţi pentru perioada aprilie - decembrie 2013. Prin adresa nr. DB 3662/16.04.2013, C.N.A.S. comunică faptul că Ministerul Sănătăţii împreună cu Colegiul Medicilor Dentişti din România analizează posibilitatea implementării unui program de prevenţie în sănătatea orală. Până la concretizarea acestui program sau până la o rectificare bugetară, cererile de contractare depuse de furnizorii din asistenţa medicală stomatologică la C.A.S. Iaşi rămân în aşteptare.


 


 

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DENTIŞTI:

 

Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi vă aduce la cunoştinţă că, azi, 19 aprilie 2013, la secretariat, s-a depus un MEMORIU semnat de 25 de medici dentişti, membri ai CMD Iaşi, conţinând punctele de vedere referitoare la sistarea alocării de fonduri la nivel naţional pentru asigurarea asistenţei stomatologice în sistemul public de asigurări de sănătate şi solicitarea ca acesta să fie înaintat către CMDR, CNAS şi MS. Medicii interesaţi care doresc să semneze această adresă, se pot prezenta la secretariatul CMD Iaşi până cel târziu miercuri 24 aprilie 2013.

 

BIROUL EXECUTIV JUDEŢEAN IAŞI


 

Demersuri publice

Colegiul Medicilor Dentişti din România a întreprins până în acest moment o serie de  demersuri publice, ca urmare a sistării alocării de fonduri, la nivel național, pentru asigurarea asistenței  stomatologice în sistemul public de asigurări de sănătate.


 

 


Protestul Colegiului Medicilor Dentisti Iasi privind sistarea alocării de fonduri la nivel naţional pentru asigurarea asistenţei stomatologice în sistemul public de asigurări de sănătate

Măsura de sistare a alocării fondurilor pentru decontarea serviciilor de medicină dentară adoptată unilateral de Ministerul Sănătăţii fără informarea publică a beneficiarilor serviciilor de asistenţă stomatologică si a corpului profesional, afectează în mod grav atât pacienţii, cât si demnitatea profesiei de medic dentist, înlăturarea din sistemul public al asigurărilor sociale a serviciilor de asistenţă stomatolagică fiind o măsură fără precedent în sistemul îngrijirilor de sănătate din Uniunea Europeană.

Colegiul Medicilor Dentisti din România, corp profesional al medicilor dentisti, potrivit art. 500 din Legea nr.9512006 privind reforma în domeniul sănătăţii, luând act de situaţia creată la nivel naţional ca urmare a deciziei unilaterale a Ministerului Sănătăţii privind sistarea alocării de fonduri pentru asigurarea asistenţei stomatologice în sistemul public de asigurări de sănătate, protestează cu fermitate si condamnă cu vehemenţă implementarea unei astfel de măsuri adoptată arbitrar de către autoritatea de stat fără a ţine cont de consecinţele extrem de grave ale acestui demers.

În acest context, Colegiul Medicilor Dentisti Iasi si Colegiul Medicilor Dentisti din România atrag atenţia asupra următoarelor aspecte extrem de importante:

• medicina dentară este înlăturată total din sistemul public al asigurărilor de sănătate, situaţie unică în istoria sistemului de asigurări de sănătate la nivelul Uniunii Europene, cu afectarea iremediabilă a politicilor publice de sănătate în domeniu;
• o astfel de atitudine promovată de Ministerul sănătăţii aduce prejudicii grave persoanelor asigurate care au dreptul la furnizare de servicii de medicină dentară prin pachetul de bază, fiind încălcat unul dintre principalele drepturi garantate prin Constituţia României, dreptul la ocrotirea sănătăţii, printr-o astfel de abordare autoritatea de stat încălcând nu numai Constituţia României, prevederile Legii nr. 95/2006, ci si propriile reglementări (Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013);
• această măsură a fost adoptată ignorându-se total patologia stomatologică existentă si realitatea acesteia ce situează România pe unul dintre ultimele locuri în cadrul Uniunii Europene, în condiţiile în care corpul profesional a avertizat asupra plafonului necorespunzător alocat, cerând ridicarea acestuia Ia 2% din fondul destinat serviciilor medicale;
• implementarea acestei măsuri determină imposibilitatea asigurării asistenţei stomatologice în sistemul public de asigurări de sănătate, limitând, chiar anulând adresabilitatea populaţiei la serviciile de medicină dentară, în special pentru copii si categoriile defavorizate;
• imaginea si demnitatea profesiei de medic dentist sunt afectate, pe de o parte, prin alocarea unui buget necorespunzător faţă de nevoile populaţiei si ulterior prin diminuarea constantă a acestuia până la sistarea totală la acest moment, iar pe de altă parte, prin subevaluarea drastică a serviciilor de medicină dentară si prin promovarea unei politici autoritare si lipsite de transparenţă;
• implementarea acestei măsuri produce un prejudiciu extrem de important, atât material, cât si moral, medicilor dentisti aflaţi în relaţie contractuală cu casele teritoriale de asigurări de sănătate, în condiţiile în care acestia au plătit taxe de avizare a cabinetelor de medicină dentară si au asigurat condiţii de dotare si de lucru corespunzătoare, fără a mai exista posibilitatea de a presta aceste servicii;
• responsabilitatea explicării acestor măsuri adoptate de către autoritatea de stat fără prealabila consultare a corpului profesional si informarea adecvată a publicului a fost transferată către medicii dentisti, acesti fiind cei obligaţi să dea explicaţii pacienţilor;

Precizăm că până în prezent nu s-a transmis nici un răspuns din partea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sau a Ministerului Sănătăţii, desi poziţia Colegiului Medicilor Dentisti din România a fost comunicată acestor autorităţi publice.

Colegiul Medicilor Dentisti din România consideră că este imperios necesară realizarea unor politici de sănătate publică în domeniul medicinei dentare în acord cu starea reală de sănătate a populaţiei incluzând, pe de o parte, acordarea asistenţei stomatologice în sistemul public al asigurărilor de sănătate, iar pe de altă parte, introducerea medicinei dentare în cadrul programelor naţionale de prevenţie (medicina dentară fiind exclusă până acum din aceste programe), acestea fiind măsuri care se completează, si nu se exclud.

Colegiul Medicilor Dentisti din România si filialele teritoriale vor întreprinde orice demersuri necesare pentru apărarea demnităţii profesiei, a medicilor dentisti si a pacienţilor.

Consiliul Judeţean al Colegiului Medicilor Dentisti Iasi
Presedinte Dr. Constantin Rădăuceanu


 

Protestul Colegiului Medicilor Dentiști din România privind sistarea alocarii de fonduri la nivel national pentru asigurarea asistentei stomatologice in sistemul public de asigurari de sanatate »

 


 


 


 

 


 

Al 5-lea Congres International al ADRE, 21-23 MARTIE 2013, Iasi

 


 

Conferinta Nationala "Prevenirea afectiunilor stomatologice", 05-06 aprilie 2013, Iasi

Program »

 


 

În atenţia medicilor dentişti

Vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 • Conform Deciziei CMDR nr.2/19.01.2013, medicii dentişti şi medicii dentişti specialişti/primari în specialităţile medicinei dentare care efectuează intervenţii chirurgicale vor solicita  pacientului acordul scris (consimţământul informat) care va conţine cel puţin elementele minime prevăzute în Anexa nr.1 a prezentei Decizii;
   
 • Decizia CMDR nr.3/19.01.2013 modifică modelul chestionarului de evaluare prevăzut în anexa nr.1 a Deciziei CMDR nr.4/2008.

Deciziile CMDR nr.2 si nr.3 din 19.01.2013 intră în vigoare începând cu data de 19.02.2013

 


 

INFORMARE - modificari legislative fiscale 2013

 


 

Proiectul de lege privind organizarea si functionarea cabinetului de medicina dentara

Atasãm spre analizã Proiectul de lege privind organizarea si funcþionarea cabinetului de medicina dentara conform adresei CMDR nr.132/22.01.2013, cu rugamintea de a ne comunica propunerile si observatiile dumneavoastra cu privire la continutul acesteia pana pe data de 03 februarie 2013, pe adresa de e-mail colmdentiasi@yahoo.com .

 

Presedinte Colegiul Medicilor Dentisti Iasi,
Dr. CONSTANTIN RÃDÃUCEANU,
Medic primar stomatologie generalã


 


 

BANI  EUROPENI PENTRU CABINETELE MEDICALE DIN ZONELE RURALE

Ministerul Sănătăţii anunţă cadrele medicale care deţin sau intenţionează să înfiinţeze cabinete medicale în zonele rurale, precum şi societăţile medicale din aceste zone, că pot obţine finanţare nerambursabilă pentru activitatea pe care o desfăşoară, prin intermediul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală derulat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

La începutul săptămânii s-a deschis linia de finanţare din cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, axa III, măsura. 3.1.2. – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, potrivit paginii de web www.apdrp.ro, a  Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală.

Conform Programului, medicii, dar şi societăţile comerciale din mediul rural  pot obţine fonduri nerambursabile pentru a realiza investiţii în serviciile de sănătate umană, asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică, asistenţă medicală generală, specializată, dar şi în alte domenii (dispozitive medicale). 

Suma pusă la dispoziţie prin acest Program, măsura 3.1.2  este de 134.668.992 Euro.

Sesiunea pentru depunerea de proiecte se desfăşoară  în perioada 3 – 28 septembrie 2012.

 Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) este Autoritatea de Management a acestui Program şi aparţine Ministerului  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) IAŞI se pot depune  atât proiectul cât şi cererile de plată ulterioare contractării proiectului.

Adresă OJPDRP Iasi:
Strada Dumbrava Roşie, nr.5, Iaşi, Judeţul Iaşi
Fax: 0232 / 216.467
E-mail:
ojpdrp.iasi@apdrp.ro

Responsabil relaţii publice: Păduraru Mihai Laurenţiu (0232 / 261 078)

Informaţii detaliate pot fi obținute pe pagina Programului Naţional de Dezvoltare Rurală: www.apdrp.ro

» GHIDUL SOLICITANTULUI


 

DECIZIILE CMDR NR.49-52 din 30.06.2012

 (Competente MEDIC DENTIST, SPECIALIST& PRIMAR STOMATOLOGIE GENERALĂ, SPECIALIST&PRIMAR CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ, SPECIALIST&PRIMAR CHIRURGIE OMF)

 


DECIZIILE CMDR NR. 53-55 din 30.06.2012

(Competenţe MEDIC SPECIALIST&PRIMAR PARODONTOLOGIE, ENDODONŢIE, TRUSA DE URGENŢĂ pentru cabinetul de medicină dentară)

 


 

Anunt:

Va aducem la cunostinta ca Minsiterul Sanatatii a postat pe pagina de web www.ms.ro, sectiunea Reforma in Sanatate, proiectul de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de sanatate din Romania, proiect pe care il atasam si in care se regaseste capitolul privind EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC DENTIST. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CMDR, la paginile 131-162.


 

Anunt:

Atasam spre analiza Consimtamantul informat in vederea tratamentelor chirurgicale in cabinetul de medicina dentara expediat de CMDR, cu rugămintea de a ne trimite eventualele propuneri/modificari pana la data de 02 septembrie 2012 pe adresa colmdentiasi@yahoo.com. Prezentul Consimtamant a fost aprobat de principiu in sedinta de Consiliu National CMDR din 30 iunie 2012.

 


 

Anunt:

Tanasuc Luminita, medic specialist stomatologie generala, solicit angajare in domeniu de activitate medicina dentara. Tel 0747925097

 


 

Anunt:

PENITENCIARUL IASI SOLICITĂ SPRIJINUL UNUI MEDIC DENTIST CARE SĂ ACORDE ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE SPECIALITATE PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE AFLATE ÎN CUSTODIA INSTITUŢIEI.

Persoana de contact: Comisar Sef de penitenciare dr.Lizica Mocanu, medic şef, telefon 0232/216700.

(postat azi 21 iunie 2012)


Anunt: 

 

REAVIZAREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU CMDR

Vă reamintim că potrivit dispoziţiilor Legii nr. 95/2006, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, a Deciziei nr. 16/2006 a  Colegiului Medicilor Dentişti din România, profesia de medic dentist se exercită pe teritoriul României de medicii dentişti membri ai Colegiului Medicilor Dentişti din România, pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, vizat pe anul în curs.

Medicii dentişti/stomatologi care au împlinit 5 ani de la emiterea certificatului de membru CMDR,  trebuie să depună dosarul de reavizare la secretariatul CMD Iaşi, dosar care va cuprinde:

·        Certificatul de membru CMDR în original;
·        Dovada de asigurare pentru răspundere civilă în activitatea profesională  valabilă (copie asigurare malpraxis);
·        Dovada creditelor obtinute (copii ale diplomelor cu credite EMC de la ultima viză pînă în prezent), în total 2007-2012=200 ore EMC ;
·        Dovada exercitării profesiei de medic dentist/stomatolog în ultimii 5 ani (pentru reavizarea la 5 ani)-ex.adeverinţă;
·        Cotizaţia achitată la zi.

Certificatul de membru CMDR trebuie avizat anual de către toţi medicii dentişti care profesează şi sunt membri ai Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi. (art. 483 al.1 din Legea nr. 95/2006).

Exercitarea profesiei de medic dentist în condiţiile unui certificat de membru a cărui valabilitate este expirată  echivalează cu exercitarea fără drept a profesiei, faptă de natură a atrage consecinţe de ordin penal pentru medicul în culpă.

Comisia Avizari, acreditari &Comisia EMC a CMD Iasi

 

Anunt:

 

Ataşăm spre analiză materialele expediate de către Colegiul Medicilor Dentişti din România, în urma consultărilor ce au avut loc la nivelul Ministerului Sănătăţii, referitoare la Legea sănătăţii. Asteptam propunerile dumneavoastra pe adresa colmdentiasi@yahoo.com pana la data de 04 mai 2012.

 


 

RECLAMA SI PUBLICITATEA conform CODULUI DENOTOLOGIC

INFORMARE PRIVIND DISPOZIŢIILE CUPRINSE ÎN CADRUL CODULUI DEONTOLOGIC AL MEDICULUI DENTIST CU PRIVIRE LA RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Codul deontologic al medicului dentist, adoptat prin Decizia nr. 15/2010 a Colegiului Medicilor Dentişti din România, consacră domeniului de reclamă şi publicitate privind exercitarea profesiei de medic dentist un întreg capitol, respectiv al IV-lea.
Principiul fundamental de la care porneşte reglementarea legală este acela conform căruia profesia de medic dentist nu trebuie practicată ca o activitate comercială, reputatia medicului dentist trebuind să se sprijine exclusiv pe competenţă şi demnitate, fără contribuţia reclamei de orice fel (art. 29).
Pornind de la acest principiu, în cadrul art. 30 sunt făcute anumite precizări care au rolul de a diferenţia reclama propriu-zisă de informarea corectă a  pacienţilor privind persoana şi activitatea fiecărui medic dentist.
Astfel, se prevede faptul că pacienţilor li se poate aduce la cunoştinţă, prin intermediul unui anuar, altă publicaţie sau pagină web următoarele indicatii, enumerarea având character exhaustiv: numele, prenumele medicului dentist şi sediul formei sale de exercitare a profesiei, numărul de telefon, numărul de fax, programul de consultaţii ale cabinetului de medicină dentară, precum şi  specialitatea, competenţa ori gradul profesional.
Aceste informaţii cu caracter general, de strictă informare a persoanelor interesate, sunt singurele în măsură a nu aduce atingere principiului expus mai sus, orice alte date şi informaţii fiind considerate publicitate şi fiind expres interzise (art. 30 alin. 2).
Art. 31 din cod face precizări suplimentare cu privire la anumite activităţi, prea des utilizate, şi care sunt interzise expres, tocmai în ideea de nu lăsa loc anumitor interpretări contrare voinţei leguitorului: editarea şi distribuirea de broşuri publicitare în legatură cu activitatea profesională, reclama comercială şi publicitatea personală, inclusiv în interesul unor terţi, reclama în interesul unor terţi, pentru medicamente sau bunuri medicale de consum.
În ceea ce priveşte relaţia medicului dentist cu mass-media, codul prevede faptul că această colaborare trebuie făcută doar în scopul informării publicului în legatură cu problemele medicinii dentare, prioritatea urmând a fi acordată subiectelor de interes public şi nu persoanei medicului dentist (art. 35). Prin acest text se urmăreşte sancţionarea publicităţii mascate de anumite intervenţii cu caracter profesional, dar făcute cu scopul vădit al promovării anumitor persoane ori a anumitor forme de exercitare a profesiei de medic dentist.
Art. 36 din cod face referire la informaţiile profesionale care pot fi furnizate prin intermediul internetului, orice site web urmând a avea un conţinut sincer, corect şi demn, real, obiectiv şi uşor verificabil, fără a face referiri de natură comparativă.
În final trebuie precizat, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 95/2006 şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, că orice încălcare a acestor prevederi ale Codului deontologic constituie abatere disciplinară.

                                Avocat  Colegiul Medicilor Dentisti Iasi Călin Olteanu


 

SOLICITARE PROPUNERI PRIVIND PROIECTUL LEGISLATIV PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SISTEMULUI SANITAR DIN ROMANIA

(termen limita: 01.02.2012)

Anexam adresele CMDR:

 1. Anexa 1 - Selectare teme de interes CMDR.doc
 2. Anexa 2 la adresa CMDJ.JPG
 3. 563-27.01.2012-toate CMDJ lg sanatatii-27.01.2012.doc

 

Informare 

Începând cu data de 15 martie 2011 se vor efectua controale la toţi furnizorii de servicii medicale, de către Compartimentul de Control unitati şi Servicii de Sănătate al DSP Iaşi. Chestionarul după care se va realiza acest control în cabinetele de medicină dentară îl regăsiţi anexat. (doc.CHESTIONAR EVALUARE CABINETE)

___________________________________________

Vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu art.12, alin (1) din Ordonanta Nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, actualizată la 06.11.2006, “cabinetele medicale sunt obligate (..)să transmită situaţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind starea de sănătate şi demografică a populatiei”. “Pentru netransmiterea datelor prevăzute la art. 12, precum şi pentru transmiterea de date eronate sau incomplete, persoanele vinovate vor fi sancţionate cu amendă cuprinsă între 3.000.000 lei şi 10.000.000 lei.”(art.13, alin 2 Ordonanţa 124/1998 actualizată 2006). Centralizatorul pe baza căruia se va face raportarea anuală către DSP Iaşi se regăseşte în documentul ataşat. (doc.RAPORTARE STATISTICA ANUALA DSP)


Informare (Contract de prestari servicii)


 

Informare

   


 

NOTĂ INFORMATIVĂ

asupra
Hotărârii de Guvern  nr.857/24.08.2011
 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat Hotărârea de Guvern nr.857 din 24.08.2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice,  act ce reglementează modalitatea de constatare a contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor cu privire la normele generale igienico-sanitare în unităţile care funcţionează în sistemul sanitar (cabinete medicale si cabinete de medicina dentara, ambulatorii de specialitate, dispensare, laboratoare de analize medicale), indiferent de modul de organizare şi subordonare, din sectorul public şi privat.

Actul normativ stabileşte, în mod distinct, sancţiunile pentru persoanele juridice, respectiv pentru persoanele fizice, cuantumul sancţiunilor fiind variabil pentru cele două categorii, în funcţie de natura şi gravitatea faptei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se realizează ca urmare a activităţilor de control în domeniul sănătăţii publice exercitate, pe domeniile de competenţă stabilite conform prevederilor legale în vigoare, de către următoarele categorii de personal:
a) personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Ministerului Sănătăţii, autoritate centrala în domeniul sănătăţii publice, pentru unităţile de pe întreg teritoriul ţării;
b) personalul de specialitate din direcţiile, serviciile şi unităţile medicale ale celorlalte ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, împuternicit de conducerea acestora pentru unităţile aflate în subordinea lor direct. (Astfel, se precizează că, prin ministere şi instituţii cu reţele sanitare proprii înţelegem autorităţile şi instituţiile care au în subordine unităţi sanitare, altele decât Ministerul Sănătăţii, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Academia Română şi autorităţile administraţiei publice locale.)

La solicitarea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, amintite mai sus, personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Ministerului Sănătăţii poate participa, în colaborare, la acţiuni de control în domeniul sănătăţii publice organizate de aceste ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie.

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit pentru activitatea de control în sănătatea publică conform prevederilor alin. (1) are drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 26 alin. (2)-(4) si (6) din Legea nr. 95/2006: “acces în orice tip de unităţi, la documente, informaţii, conform competenţelor, recoltare a produselor care pot constitui un risc pentru sănătatea publică, a constata şi a sancţiona contravenţiile prevăzute de legislaţia din domeniul sănătăţii publice”, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv dreptul de a aplica sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în cazul sancţiunilor contravenţionale complementare aplicate.

 Contravenţiile se constată şi sancţiunile contravenţionale se aplică printr-un proces-verbal încheiat de către personalul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare personal împuternicit.
În cazul în care condiţiile de funcţionare a obiectivelor/unităţilor constituie un risc iminent pentru sănătatea publică, personalul împuternicit aplică şi sancţiunea complementară constând în suspendarea activităţilor din cadrul obiectivelor/unităţilor, până la remedierea deficienţelor determinate de săvârşirea contravenţiilor constatate, sau, după caz, până la închiderea unităţii
În cazul aplicării sancţiunilor complementare, nu se poate solicita reautorizarea funcţionării mai devreme de 6 luni după aplicarea sancţiunii.

Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit în vederea efectuării controlului sau de a accepta efectuarea controlului, ori de a pune la dispoziţia acestui personal documentele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor de control potrivit competenţelor constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa secretariatului Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi, actul normativ putând fi accesat atât la sediul instituţiei cât şi pe site-ul propriu www.cmdis.ro .

PREŞEDINTE COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI IAŞI
Dr. CONTANTIN RĂDĂUCEANU
Medic primar stomatologie generală

 


 

INFORMARE:

Având în vedere dispoziţiile art.82 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, vă informam ca urmatorilor membri ai Colegiului Medicilor Dentisti Iasi le-a fost suspendat dreptul de liberă practică şi, conform legii, practică medicina dentară în condiţii de ilegalitate, începând cu 01.07.2011, respectiv 01.07.2010.

MEDICI DENTISTI SUSPENDATI INCEPAND CU 01.07.2010, PENTRU NEPLATA COTIZATIEI

CACA JANI
DINU MARIA MAGDALENA
GRIGORAS VIORICA
HAMED MOHAMMED MUSA
HOTINCEANU LORELAI
HOTINCEANU RADU
IOVAN SORIN
IRHEEMAYMAN
MAHMOUD HUSSEIN
MELINTE DIANA
MENKSHI TONI
MIHAILA IOAN
OBREJA LUCIAN
PANAITE STEFAN

MEDICI DENTISTI SUSPENDATI INCEPAND CU 01.07.2010 , PENTRU NEPLATA COTIZATIEI

1. Dr. Alexa Maria
2. Dr. Axinte Elena Daniela
3. Dr. Borta Iurie
4. Dr. Borta Olga
5. Dr. Constantinescu Silviu
6. Dr. Dinu Ana Maria Magdalena
7. Dr. Georgescu Maria
8. Dr. Nechita Octavia Paula
9. Dr. Yassim Salim

Preşedinte CMD Iaşi
Dr. RĂDĂUCEANU CONSTANTIN
Medic primar stomatologie generală


 

IN ATENTIA MEDICILOR DENTISTI:

Informare:

Legea nr. 677/2001 are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Această lege se aplică prelucrării de date cu caracter personal efectuate, în totul sau în parte, prin mijloace automate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem.

Legea defineşte următoarele noţiuni utilizate:

 • date cu caracter personal = orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operaţiune sau set de operaţiunicare se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmiterea, diseminarea sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Art. 9 din lege are în vedere prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate. Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către ori sub supravegherea unui cadru medical, cu condiţia respectării secretului profesional, cu excepţia situaţiei în care persoana vizată şi-a dat în scris şi în mod neechivoc consimţământul atâta timp cât acest consimţământ nu a fost retras, precum şi cu excepţia situaţiei în care prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale, pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte sau pentru înlaturarea urmărilor sale prejudiciabile.

Cadrele medicale, instituţiile de sănătate şi personalul medical al acestora pot prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de sănătate, fără autorizaţia autorităţii de supraveghere, numai dacă prelucrarea este necesara pentru protejarea vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate.

Când scopurile menţionate se referă la alte persoane sau la public în general şi persoana vizată nu şi-a dat consimţământul în scris şi în mod neechivoc, trebuie cerută şi obţinută în prealabil autorizaţia autorităţii de supraveghere. Prelucrarea datelor cu caracter personal în afara limitelor prevăzute în autorizaţie este interzisă.

Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Potrivit dispoziţiilor legale, operatorul este obligat să notifice autorităţii de supraveghere, personal sau prin reprezentant, înainte de efectuarea oricărei prelucrări ori a oricărui ansamblu de prelucrări având acelaşi scop sau scopuri corelate.

Notificarea nu este necesară în cazul in care prelucrarea are ca unic scop ţinerea unui registru destinat prin lege informării publicului şi deschis spre consultare publicului în general sau oricărei persoane care probează un interes legitim, cu condiţia ca prelucrarea să se limiteze la datele strict necesare ţinerii registrului menţionat.

Informaţii suplimentare cu privire la Legea nr. 677/2001, cât şi cu privire la modalitatea de depunere on line a notificărilor şi a modalităţii de completarea a acestora pot fi obţinute de pe siteul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.


 

ANUNT:

Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Dentisti Iasi se intruneste in sedinta ordinara luni 09 mai 2011, ora 08.30, avand urmatoarea ORDINE DE ZI:

 1. Informare privind discutiile purtate în cadrul şedintei de Consiliu National a CMDR din 07.05.2011- prezinta vicepreşedinte CMD Iasi Conf.univ.dr. Irina Zetu
 2. Discutarea situaţiei cetaţenilor italieni membri ai CMD Iasi (dr. CARACCIOLO GIUSEPPE, dr. MARTINO GIOVANNI) care solicită eliberarea certificatelor de onorabilitate şi status profesional curent - invitaţi preşedinte Comisia Acreditări, avizări a CMD Iasi dr. Ţepordei Radu şi avocat CMD Iasi Olteanu Călin
 3. Stabilirea unor comsii mixte pentru intocmirea următoarelor documente: Regulament de ordine interioară din cadrul unui cabinet de medicina dentară,  Criterii de evaluare a activităţii profesionale a salariatului din cabinetul de medicina dentara şi Fişa postului pentru prestatorul de servicii medicale dentare, documente prevăzute ca fiind obligatorii în Codul Muncii care a intrat în vigoare începând cu 01.05.2011.

AŞTEPTĂM PROPUNERI, CU PRIVIRE LA PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI mai sus amintită,  PE ADRESA DE E-MAIL colmdentiasi@yahoo.com şi inclusiv la secretariatul CMD Iasi.

 


 

Anunt:

UNIUNEA  NAŢIONALĂ  A  BAROURILOR  DIN  ROMÂNIA
BAROUL  IAŞI

SOCIETATEA  CIVILĂ  DE  AVOCAŢI
OLTEANU  &  PETRUŢA
Iaşi, b-dul Independenţei, nr.11-13, jud. Iaşi, România
Tel/fax: 0232/211766
Tel. mobile: 0745784411 / 0788380508
E-mail: oocalin@yahoo.com

INFORMARE

Având în vedere anunţul colectiv pentru publicarea prin publicitate emis de Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, cu referire la situaţia medicilor dentişti nominalizaţi în tabelul anexă, facem următoarele precizări:

Potrivit normelor procedural fiscale, împotriva actului administrativ fiscal poate fi formulată contestaţie. Această procedură este o cale administrativă de atac care nu înlătură dreptul celui pretins lezat în drepturile sale de a formula acţiune în justiţie. Contestaţia va fi depusă, la sediul organului fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administativ fiscal contestat.

Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă.

Motivele de fapt ce ar putea conduce la soluţionarea favorabilă a contestaţiei ar putea avea în vedere următoarele aspecte:

Ø      necompetenţa CNAS de a emite acte administrative de natură fiscală, aspect care la acest moment a fost sesizat de organul legiuitor, aflându-se în discuţie o iniţiativă legislativă de modificare a prevederilor legale în materie;
Ø      nelegalitatea perceperii unei contribuţii la FNUASS aferentă veniturilor din activităţi independente persoanelor aflate în derularea unui contract individual de muncă, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; implicit este modificată baza de calcul a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere;
Ø      nelegalitatea perceperii dobânzilor şi penalităţilor de întârziere în condiţiile nerespectării de către CNAS a obligaţiei de informare a asiguraţilor inclusiv asupra nivelului contribuţiei personale şi a modalităţii de plată a acesteia.

 


 

Informare cu privire la O.G.82/2010

 


 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONTRIBUABILILOR PE TIMPUL DESFASURARII INSPECTIEI FISCALE

 


 

Anunt:

In temeiul art. 82 din Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, urmatorilor membri ai Colegiului Medicilor Dentisti Iasi le-a fost suspendat dreptul de libera practica:

1. Dr. Alexa Maria
2. Dr. Axinte Elena Daniela
3. Dr. Borta Iurie
4. Dr. Borta Olga
5. Dr. Constantinescu Silviu
6. Dr. Fatu Ana Maria
7. Dr. Georgescu Maria
8. Dr. Nechita Octavia Paula
9. Dr. Yassim Salim


 

GRILA DE CONTROL CABINET MEDICINA DENTARA a DSP Iasi

Pentru a accesa fisierul cu grila de control faceti click aici.


 

CODUL DEONTOLOGIC

aprobat in sedinta de Adunare Generala a CMDR din 15 mai 2010 - click aici.


 

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DENTIŞTI 

      Având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea crweşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivelul tuturor furnizorilor de servicii, vă informăm că toţi furnizorii de servicii medicale din asistenţa ambulatorie, aflaţi în relaţie contractuală cu CAS, sunt obligaţii să respecte dispoziţiile ordinului mai sus menţionat, potrivit cărora „... medicii ... au obligaţia să acorde servicii medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate pe baza unei programări telefonice sau prin alte mijloace, după caz, efectuată cu cel puţin 24 ore lucrătoare înainte de data dorită”.(art.2) 
 

Preşedinte Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi
Dr. RĂDĂUCEANU CONSTANTIN
Medic primar stomatologie generală 


 

Decizia nr. 35 din data de 26 septembrie 2009


 

RASPUNSUL CNAS LA DECIZIA CMDR privind relatiile contractuale pentru anul 2010


 

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DENTIŞTI! 

 COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI IAŞI vă informează  cu privire la Decizia nr.34/26.09.2009 adoptată  de Consiliul Naţional al COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

Preşedinte Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi

Dr. RĂDĂUCEANU CONSTANTIN

Medic primar stomatologie generală


 

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DENTIŞTI

            Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că potrivit art. 1 din Decizia nr. 16 din 25.11.2006 a Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 11 din 08.01.2007, „profesia de medic dentist se exercită cu caracter permanent pe teritoriul României de către medicii dentişti posesori ai Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România.

            De asemenea, acelaşi act normativ, stabileşte la articolul 7 al. 2 faptul că titularii vechilor autorizaţii de liberă practică au obligaţia de a le preschimba cu Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a deciziei menţionate.

            Atragem atenţia că medicii care nu şi-au vizat anual (data de refeniţă fiind data emiterii, şi nu data ultimei vize) certificatul de membru CMDR, exercită profesia de medic dentist fără a respecta dispoziţiile legale in vigoare, iar orice institutie publică abilitată (Inspectoratul Teritorial de Munca, Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, etc) îşi poate exercita dreptul de control, impunand sancţiuni legale dupa caz. In aceasta situatie, se va sesiza Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din judeţului Iaşi în vederea declanşării anchetei disciplinare .

      Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 95/2006, precum şi  cele ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, amintim că toţi medicii dentisti au obligaţia de a achita lunar cotizatia de membru.

      Neplata cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor Dentisti din Romania timp de 3 luni atrage sancţionarea cu avertisment şi sistarea informaţiilor, iar în situaţia în care restanţele depăşesc 6 luni, suspendarea dreptului de liberă practică, măsură ce va fi adusă la îndeplinire de Comisia de Disciplină din cadrul CMD Iasi, la sesizarea comisiei financiar-contabile.

      In acest sens, invităm la sediul nostru din Str. Lăpuşneanu nr.20, Iaşi toţi medicii dentişti restanţieri.

 

Preşedinte Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi
Dr. RĂDĂUCEANU CONSTANTIN
Medic primar stomatologie general

 


 

Regulament de Educaţie Medicală Continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România 

      Fiecare practician din teritoriul medicinii dentare trebuie sa fie informat asupra noului regulament ce vizeaza procesul de educatie medicala continua, pentru a putea  lua decizii pertinente referitoare la manifestarile stiintifice, cursurile postuniversitare si celelalte forme de EMC la care va participa, in scopul racordarii  la ultimele noutati in domeniul in care isi desfasoara activitatea si,  implicit, acoperirea numarului de credite EMC.

In acest sens este necesar sa fie cunoscute urmatoarele aspecte :

  Obtinerea de credite corespunzatoare sistemului de educatie medicala continua  se realizeaza prin :

 1. Participarea la cursuri postuniversitare:
 2. Participarea la manifestari stiintifice
 3. Publicarea de materiale stiintifice medicale
 4. Participarea la cursuri EMC teoretice si /sau practice
 5. Realizarea de abonamente anuale la reviste medicale de specialitate, acreditate de CMDR

  Fiecare medic dentist trebuie sa aiba in vedere ca:

 • este responsabil de dosarul sau de  EMC
 • poate participa la orice manifestare stiintifica creditata sau nu de CMDR, in functie de interesul sau profesional.
 • punctajul se inscrie de catre CMDJ pe certificatul de membru si se vizeaza o data la 5 ani
 • 10% din credite poate fi obtinut de la alte specialitati medicale ce au legatura cu medicina dentara
  -cel putin 50 % din puncte trebuie sa profina de la manofestari pe specificul specialitatii. 

Medicii care intrerup activitatea de asistenta medicala depun o cerere la CMDJ teritorial, prin care solicita scutire de numarul de ore EMC, pe o perioada determinata , in caz de boala, sarcina, plecare din tara . 

Manifestarile stiintifice materializate in  congrese nationale sau internationale , simpozioane, mese rotunde, precum si cursurile postuniversitare pe fiecare entitate clinica din teritoriul medicinii dentare pot fi organizate de urmatoarele organisme : 

1. Facultatile de Medicina Dentara
2. Colegiul Medicilor Dentisti din Romania
3.Structurile teritoriale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
4. Societatile stiintifice de profil
5. Asociatiile profesionale nationale acreditate

Nu se crediteaza manifestarile organizate de Societati Comerciale . Certificatele reprezentate de societatile comerciale nu reprezinta competente in domeniu .

Autor articol :
Decan Facultatea de Medicina Dentara
Preşedintele Comisiei EMC a Colegiului Medicilor Dentisti Iasi
Prof. Univ. Dr. Norina Forna 
 

Preşedinte Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi
Dr. RĂDĂUCEANU CONSTANTIN
Medic primar stomatologie generală 

 


 

LEGITIMATII MEMBRU CMDR  

În vederea efectuării legitimaţiilor de membru CMDR, rugăm membrii CMD Iaşi să depună, cât mai urgent, la sediul Colegiului 2 fotografii tip legitimaţie, cu numele, prenumele şi CNP-ul  medicului scris pe verso. O dată cu depunerea acestor date, se achită şi o taxă de 10 RON aferentă fiecărei legitimaţii. 

PREŞEDINTE CMD IAŞI
Dr. CONSTANTIN RĂDĂUCEANU
Medic primar stomatologie generală 

 


 

ETAPELE ÎNFIINŢĂRII UNUI CMI/SC/SCM 

Conform Ordinului nr 153/26.02.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea   cabinetelor medicale 

 1. OBŢINERE CERTIFICAT DE AVIZARE AVIZAT DE CMD IAŞI
 2. OBŢINERE CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE,  ELIBERAT DE ASP IAŞI
 3. OBŢINERE AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE ELIBERATĂ DE INSPECŢIA SANITARĂ – ASP IAŞI (fost SANIPID)
   

AVIZ CMD IAŞI

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE

(ASP)
AUTORIZAŢIA SANITARĂ DE FUNCŢIONARE

(ASP – INSPECŢIA SANITARĂ – fost SANIPID) 
 

 • ACTE NECESARE PENTRU obţinere AVIZ CMD IAŞI AL CMI/SC/SCM:
  (actele se depun in copie) – conform Ordin nr. 153/26.02.2003
 • Act de identitate (C.I./ B.I./paşaport)
 • Autorizaţie de liberă practică;
 • Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul individual de medicină dentară (contract de vânzare-cumpărare, contract de comodat, contract de închiriere etc.) – copie certificată “conform cu originalulde către petent;
 • Schiţa spaţiului cu numerotarea camerelor componente;
 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice; - pentru SRL
 • Actul constitutiv al societăţii; - pentru SRL
 • ACTE NECESARE PENTRU obţinere CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE în Registrul Unic al cabinetelor medicale – depuse la Statistica ASP Iaşi,
  conform Ordin nr. 153/26.02.2003
 • Cerere de înfiinţare
 • Autorizaţia de liberă practică a medicului titular sau a asociaţilor
 • Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul medical
 • Avizul Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi
 • Actul constitutiv şi statutul societăţii civile medical

  OBŢINEREA AVIZULUI DE RADIOLOGIE PENTRU CMI/SC/SCM

  PENTRU FUNCŢIONAREA UNUI CABINET DE RADIOLOGIE DENTARĂ SAU PENTRU ADĂUGAREA LA CMI/SC/SCM A RADIOLOGIEI, ESTE NEVOIE, în primul rând, DE AVIZUL ELIBERAT DE IGIENA RADIAŢIILOR ASP IASI, D-na Dr. GHINEŢ.
  (fost SANIPID, parter)
   

ETAPE ÎNFIINŢARE CABINET DE MEDICINĂ DENTARĂ CU RADIOLOGIE DENTARĂ

 • OBŢINERE AVIZ IGIENA RADIAŢIILOR ASP (fost SANIPID – D-na DR GHINEŢ)
 • OBŢINERE AVIZ CMD IAŞI al CMI/SC/SCM & AVIZ RADIOLOGIE CMD IAŞI ~ [ taxa = taxă înfiinţare (1000 ron, 600 ron, 200 ron & 1 / 2 din taxa înfiinţare (500 ron, 300 ron, 100 ron) ]
 • OBŢINERE CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR ASP.

 


 

VÂNZAREA SPAŢIILOR PROPRIETATE PRIVATĂ A STATULUI SAU A UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU DESTINAŢIA DE CABINETE MEDICALE

            În urma şedinţei organizată la Consiliul Local Iaşi pe această temă în data de 21.07.2008 s-au constituit comisia de vânzare şi comisia de contestaţie a spaţiilor medicale şi s-a aprobat lista spaţiilor şi terenurilor ce urmează a fi vândute în conformitate cu O.U.G. nr. 68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale şi a celor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 284 din 21 iulie 2008 ce cuprinde cele menţionate  o regasiţi în format pdf alăturat.


 

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DENTIŞTI DIN IAŞI

Ordonanţa de Urgenţă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 428/06.VI.2008, stabileste cadrul juridic pentru vanzarea spatiilor medicale. Pentru aceasta se vor constitui Comisia de vanzare propriu-zisa si Comisia de Contestatie, comisii din care va face parte si cate un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentisti Iasi. Proprietarul spatiului sau terenului care urmeaza sa fie vandut este obligat sa incunostiinteze Colegiul Medicilor Dentisti Iasi despre intentia de vanzare. In acest sens, ii anuntam pe colegii nostri interesati de acest subiect sa pastreze legatura cu secretariatul CMD Iasi pentru o mai buna informare reciproca.

(VANZAREA SPATIILOR)

PREŞEDINTE CMD IAŞI
Dr. Constantin Rădăuceanu
Medic primar stomatologie generală


 

 • ABSOLVENTII FACULTATILOR DE MEDICINA DENTARA PROMOTIA 2008 PRIMESC AUTORIZATIE DE LIBERA PRACTICA DOAR IN BAZA DIPLOMEI DE LICENTA DEPUSA LA DOSARUL CMD IASI, IMPREUNA CU CELELALTE ACTE NECESARE (copie B.I/C.I., cazier original, certificat medical original, copie diploma licenta, copie certificat de casatorie - daca este cazul)

 


 

NOUTATI: MODIFICARE COD C.A.E.N !

In sedinta Consiliului National al CMDR din 16.06.2007 au fost aprobate:

 • Trusa de urgenta pentru cabinetele de medicina dentara (Anexa 1)
 • Declaratia de acceptare de catre pacient a tratamentului (Anexa 2)
 • Chestionarul medical (Anexa 3)

 

 

by Pricedefy - pt. studiul pietei